Privatumo politika

PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIO INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles naudojantis internetine svetaine pazaislis.lt (toliau – Svetainė).

Ši privatumo politika taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje, teikiate užklausas per Svetainę, naudojatės galimybe užsisakyti Svetainėje siūlomas prekes ar (ir) paslaugas.

Ši privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei. Išeidami iš šios Svetainės, susipažinkite su privatumo politika, taikoma Jūsų lankomai interneto svetainei. Jei nesutinkate su šia privatumo politika, šia Svetaine prašome nesinaudoti.

Svetainės lankytojai, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.

Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

Duomenų valdytojas – VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“, juridinio asmens kodas 135457127, registracijos adresas E. Ožeškienės g. 12, 44252 Kaunas, kuris Jūsų asmens duomenis tvarko nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai teikiate užklausas per Svetainę, naudojatės galimybe užsisakyti Svetainėje siūlomas prekes ar (ir) paslaugas, sutinkate su slapukų naudojimu, prenumeruojate naujienlaiškius.

Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti reikiamos informacijos, paslaugų ar (ir) produktų.

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis šiais tikslais, terminais ir pagrindais:

Tiesioginės rinkodaros tikslu (siųsti naujienlaiškius). Renkami asmens duomenys: elektroninio pašto adresas ir informacija, kurią pateikia pats lankytojas. Duomenų saugojimo terminas: iki kol lankytojas pats neatsisako naujienlaiškio.

Jūsų kaip lankytojų komunikacijos su mumis tikslu (teikiant užklausas per Svetainę, naudojantis galimybe užsisakyti Svetainėje siūlomas prekes ar (ir) paslaugas). Renkami asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas ir informacija, kurią pateikia pats lankytojas. Duomenų saugojimo terminas: ne ilgiau 1 (vienerius) metus po jų pateikimo ar paskutinio laiško užklausoje.

Interneto svetainės tinkamo veikimo užtikrinimo, paslaugų kokybės gerinimo, administravimo tikslu (slapukų naudojimas). Renkami asmens duomenys ir terminai nurodyti skiltyje ,,Slapukų naudojimo taisyklės“.

Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Mes užtikriname, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje privatumo politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Mes, tiek nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia? 

Slapukai yra nedideli informacijos failai, atsiųsti į Jūsų įrenginį (kompiuterį ar mobilųjį telefoną) iš Jūsų lankomų svetainių. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę Jūsų interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Jus kaip svetainės lankytoją ir pritaikydama svetainės turinį pagal Jūsų poreikius.

Kokius slapukus naudoja Festivalis? 

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai padeda Jus atpažinti kaip lankytoją ir pagal Jūsų poreikius pritaikyti interneto svetainės turinį. Siekdami pagerinti svetainės funkcionalumą ir palengvinti naudojimąsi ja, naudojame tokius slapukus.

„Google Analytics“ slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Slapukai renka įvairią informaciją apie vartotojus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Kiti slapukai leidžia Festivaliui stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Festivalis šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

„Google“ įvairiai naudoja slapukus. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą AdWords ir Google Analytics slapukai naudojami rodant skelbimus arba stebint jūsų pasirinkimus.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį.

Google „Doubleclick“ slapukai naudojami teikdami reklamavimo paslaugas visame žiniatinklyje. Vienas iš pagrindinių ne „Google“ svetainėse naudojamų reklamavimo slapukų yra IDE. Naršyklėse šio slapuko domenas yra doubleclick.net. Kitas slapukas pavadinimu ANID saugomas google.com. Naudojame ir kitus slapukus, kurių pavadinimai DSID, FLC, AID, TAID ir „exchange_uid“. Kitose „Google“ nuosavybėse, pvz., „YouTube“, šie slapukai taip pat gali būti naudojami siekiant rodyti aktualesnius skelbimus.

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?  

Festivalio naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių meniu.

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org

 

KAM GALI BŪTI TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Siekdami užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, Mes galime Jūsų asmens duomenis atskleisti savo darbuotojams, paslaugų teikėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kurie yra nurodyti šioje privatumo politikoje.

Mes turime teisę perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

Jūs kaip duomenų subjektas, kurio duomenis mes tvarkome, turite šias teises:

• žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• susipažinti su savo asmens duomenimis;
• reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
• reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
• apriboti duomenų tvarkymą;
• pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą.

Domenų valdytojas – VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“, pasitelkęs paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, pateiks Jums reikalingą informaciją, taip pat teisės aktų bei šios privatumo politikos nustatyta tvarka įgyvendins kitas Jūsų kaip Duomenų subjekto teises. Rašytinį prašymą dėl šioje privatumo politikoje nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę. Jums kreipiantis raštu, prie prašymo turite pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Mūsų darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė Jus identifikuoti.

Mes Jūsų prašomą informaciją suteiksime nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jūs, naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Jūs, teikdamas asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu info@pazaislis.lt. Taip pat, turėdami nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

Prašome atkreipti dėmesį, kad visada yra galima rizika, susijusi su asmens duomenų pateikimu. Nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Ši privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą privatumo politikos redakciją. Lankydamiesi mūsų Svetainėje, įsitikinkite, kad esate susipažinę su naujausia privatumo politikos versija. Paskutinis privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021-05-10.

Visos festivalio naujienos pašto dėžutėje

Festivalį pristato radijas
Festivalį finansuoja
Mecenatas
Generalinis rėmėjas
Festivalio bankas
Pagrindiniai rėmėjai
Informaciniai partneriai
Skip to content